Aktive ->                    Meldung BM 2023 Aktive

Aktive ab LK 12 ->   Meldung BM 2023 Aktive ab LK 12

Senioren ->              Meldung BM 2023 Senioren